Katalog produktów

Dr. Jacob's

dr jacobs katalog

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) przekazujemy informacje związane z Polityką Prywatności i Ochroną Danych Osobowych:

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dr. Jacob's Poland Radosław Araszkiewicz z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-211, ul. Marcina Kasprzaka 7 lok. U1, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5221655831, REGON 012745096 (zwaną dalej: Dr. Jacob's).

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w sklepie internetowym, a także później, w związku z zamówieniami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie internetowym lub podczas składania przez Cienie zamówienia telefonicznego.

Inną grupą danych osobowych jest podanie przez Ciebie adresu e-mail podczas zapisywania się do subskrypcji naszego newslettera.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Dr. Jacob's?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z Dr. Jacob's umowy o świadczenie usług oferowanych przez Dr. Jacob's i wykonania zawartej przez Ciebie z Dr. Jacob's umowy o świadczenie usług oferowanych przez Dr. Jacob's, a także wykonania ciążących na Dr. Jacob's obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi zamówień internetowych w sklepach należących do Dr. Jacob's, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych. Innymi słowy przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży (wysyłka zamówień internetowych oraz telefonicznych)

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji;

• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych;

• obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

• kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług;

• kontaktowania się z Tobą za pomocą newslettera, jeżeli wyrazisz taką chęć.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych,

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz

kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Dr. Jacob's umowy o świadczenie usług oferowanych przez Dr. Jacob's, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Dr. Jacob's działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Dr. Jacob's ciążącego na Dr. Jacob's obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Dr. Jacob's informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

 

Kiedy możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie nam Twoich danych osobowych jest dowolne, ale bez nich nie jesteśmy w stanie wykonać zamówionej przez Ciebie usługi. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

przy zamówieniach poprzez sklep internetowy:

  • imię i nazwisko oraz adres dostarczenia przesyłki

  • adres e-mail na który wysyłamy potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz status zamówienia,

  • nr telefonu, który jest potrzebny przy nadawaniu przesyłek kurierskich

przy zamówieniach telefonicznych:

  • • imię i nazwisko oraz adres dostarczenia przesyłki

  • nr telefonu, który jest potrzebny przy nadawaniu przesyłek kurierskich

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł zamówić i otrzymać produktów w sklepie należącym do Dr. Jacob's.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych (dotyczy podmiotów działalności gospodarczej oraz osób używających faktur w celu odliczeń podatkowych).

Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Firma Dr. Jacob's jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Dr. Jacob's) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Dr. Jacob's umowy.

W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Dr. Jacob's na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Dr. Jacob's a Podwykonawcami Dr. Jacob's.

Podwykonawcami świadczonych przez Dr. Jacob's usług są np. firmy dostarczające zamówione przez Ciebie produkty (firmy kurierskie).

Ponadto Dr. Jacob's jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Polski. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar Polski może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców Dr. Jacob's posiadających siedziby poza obszarem Polski.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Dr. Jacob's nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Dr. Jacob's umowy o świadczenie usług oferowanych przez Dr. Jacob's, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia dopóki nie wycofasz zgody.

Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych.

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych (wysyłanie newslettera) przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Dr. Jacob's w zakresie przetwarzanych danych?

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Dr. Jacob's; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem takim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: biuro@drjacobs.pl,

adres pocztowy: Dr. Jacob's Poland, ul. Kasprzaka 7 / U1, 01-211 Warszawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl